Co lze se státem vyřídit online

Díky elektronizaci veřejné správy, takzvanému eGovernmentu, není nutné s každým papírem chodit na úřad. Stále více prostupující trend digitalizace umožňuje šetřit čas i peníze.

Základní komunikační nástroj s orgány veřejné moci představují datové schránky. Jedná se o státem garantovanou platformu, skrze kterou se zasílají datové zprávy. Datové zprávy pak mají hodnotu doporučeného dopisu, tedy psaní dokazujícího jeho skutečné doručení. Navíc nelze pochybovat o samotném obsahu datové zprávy a vždy je možné jej i zpětně prokázat. Datová schránka slouží v některých aplikacích k ověření identity osoby, která podání na úřad odesílá. Vedle datových schránek lze odeslat podání s využitím kvalifikovaného certifikátu.

Finanční úřad, OSSZ a zdravotní pojišťovny

S těmito institucemi jsou podnikatelé v permanentním kontaktu. Nejrůznější přiznání, hlášení či vyúčtování posílají prakticky každý měsíc. Tyto úřady provozují vlastní aplikace pro kontakt s veřejností. Pro potřeby komunikace s finančním úřadem lze využít aplikaci EPO. Přehled o písemnostech, které k daňovému subjektu finanční úřad eviduje nebo o jeho daňových povinnostech, lze získat prostřednictvím daňové informační schránky. Na obdobném principu jsou založeny aplikace ePortál České správy sociálního zabezpečení nebo moje VZP provozované Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Živnostenský úřad

Pro komunikaci se živnostenskými úřady lze využít program JRF podnikatel. Jedná se o SW, který je nutné stáhnout z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu a instalovat jej do počítače. Prostřednictvím programu lze vyplnit ohlášení živnosti či změnový list. Z programu lze odeslat podání konkrétnímu živnostenskému úřadu, uložit do počítače nebo vytisknout.

Úřad práce

Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí lze vyplnit veškeré formuláře týkající se rodičovských příspěvků, podpory v nezaměstnanosti nebo příspěvků na péči. Vyplněné formuláře lze uložit do počítače, vytisknout nebo odeslat s využitím kvalifikovaného certifikátu či datové schránky. Ve věcech zprostředkování zaměstnání úředníci vyžadují i nadále osobní schůzky, při kterých s uchazečem konzultují možnosti jeho pracovního uplatnění. Stejně tak v případě příspěvků na péči bývá nutné provedení šetření v domácnosti osoby, pro kterou se o příspěvek žádá.

Katastrální úřad

Na katastrální úřad lze podání zasílat prostřednictvím datových schránek nebo s využitím kvalifikovaného certifikátu. Držitelům datových schránek katastrální úřad doručuje své písemnosti v elektronické podobě. Elektronickou komunikace s katastrálním úřadem může komplikovat odeslání geometrického plánu. V mnoha případech bývá snadnější jeho dodání v listinné podobě. V případě geometrických plánů není možné pořídit jejich ověřené kopie ani konverzi do elektronické podoby prostřednictvím notářů a Czech Pointu. Kopii geometrického plánu může ověřit pouze geodet, který vytvořil originál. Stejně tak elektronické vyhotovení geometrického plánu může být vytvořeno pouze geodetem.

Na závěr je nutné upozornit, že držení datové schránky bohužel nepřináší jen výhody, ale v některých případech i povinnosti. Jedná se především o povinná podání na finanční úřad. Fyzické osoby takto musí podávat například přiznání k dani z nemovitosti nebo daňové přiznání. Firmy pak přiznání k DPH nebo spotřební dani.